Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Szlacheckiej 45, 03-259 Warszawa. Mogą się Państwo z Nami kontaktować poprzez adres email kontakt@pizzanachmielnej.pl


2) Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych firmy poprzez e-mail: rodo@lubaszka.pl


3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 22(2) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust.1 lit.f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą poprzez system monitoringu wizyjnego w zakresie wizerunku.


4) Zastrzegamy sobie prawo udostepnienia danych organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora.


5) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.


6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


7) Dane osobowe będą przez nas przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.


8) Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
c. przenoszenia danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.


9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na powierzchni należącej do administratora.


10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.